POLITIKA

Destrukce školství na Jihu: Díl II.

Stále častěji se musí veřejné školství vyrovnávat s negativními následky opakujícího se jednání. Zřizovatelé škol jmenují na místa ředitelek či ředitelů jedince bez dostatečných profesních i morálních kvalit, jejichž největší kompetencí je příslušnost a loajalita k nějaké politické straně. V červenci 2017 byl Radou městské části Ostrava-Jih jmenován ředitelem školy v tomto obvodu muž s velmi barvitou ředitelskou minulostí. Bohužel se nejedná o úspěchy školy nebo žáků. Informace nám poskytli učitelé z bývalého působiště ředitele. Pojďme si celou kauzu připomenout.

Vzácný exemplář: ředitel

Nový ředitel školy byl vybrán výběrovou komisí obce na jaře 2014 a od srpna 2014 začal řídit tuto venkovskou školu na Frýdecko-Místecku s 1. stupněm, mateřskou školou, školní kuchyní a školní družinou. V prvním roce svého působení se v organizaci fyzicky vyskytoval v průměru dva- až třikrát týdně. Pro svou nepřítomnost měl pro zaměstnance, rodiče i zřizovatele vysvětlení: 1. zahájil povinné studium pro ředitele škol; 2. vzhledem ke své nevyhovující kvalifikaci zahájil doplňující vzdělávání; 3. účastnil se jednání a zasedání krajského zastupitelstva jako zastupitel hnutí ANO; 4. vyučoval na vysoké škole. Běžně ředitel tohoto typu a velikosti školy učí osm až deset hodin, ředitel vyučoval předměty informatika, přírodověda, vlastivěda. Vzhledem k jeho neustále se opakující nepřítomnosti na pracovišti se však stalo obvyklou praxí, že své hodiny neodučil: v lepším případě zajistil za sebe zástup – suplovaly kolegyně učitelky, v horším případě poslal do třídy jako dohled uklízečku. Množily se případy, že si žáci pod občasným dohledem hráli v počítačové učebně hry. Přesto, že nebyli vždy řádně vyučováni, dostali žáci v pololetí na vysvědčení jedničky. Pedagogický sbor toto neetické chování ředitele brzy zaregistroval a některé učitelky to nahlas kritizovaly. V důsledku takového chování bylo narušeno dříve příznivé klima školy. Vznikl tak absurdní precedens: zaměstnanec upozorňuje zaměstnavatele na (ne)plnění jeho povinností.

Ředitelna v kumbále

V průběhu školního roku navíc navázal ředitel „nadstandardní“ vztah s asistentkou pedagoga. To, spolu s nedostatečnou komunikací s pedagogy, vedly k výraznému poklesu autority ředitele v očích sborovny. První rok působení ředitele byl charakteristický jeho množícím se neprofesionálním chováním a závěr školního roku se nesl ve znamení zklamání z nového vedení u valné části zaměstnanců školy. Druhý školní rok, 2015/2016, se vyznačoval prohlubováním zhoršující se atmosféry i nálad všech aktérů. Ředitel utužoval vztahy s asistentkou pedagoga a její přítelkyní uklízečkou. Rodiče žáků začali postupně poukazovat na pozdní příchody ředitele do vyučovacích hodin, neefektivní náplň vyučovacích hodin, jeho neúčast na třídních schůzkách atd. Ředitel mezitím pokračoval ve svém zvyku nebýt ve sborovně či v ředitelně. V případě potřeby jej museli zaměstnanci hledat a nalézali v místnosti uklízečky v přízemí. Řešení pracovních záležitostí či problémů se tak mnohdy odehrávala před uklízečkou či asistentkou. Nezřídka se stávalo, že zaměstnanci překvapili ředitele s asistentkou ve velmi osobních chvilkách. I přesto, že ve škole pracovalo 21 zaměstnanců, ředitel neměl nikdy potřebu svolat pracovní poradu pro všechny zaměstnance, přičemž běžně ředitel svolává pět až deset pracovních porad za školní rok. Komunikaci se snažil vést většinou elektronicky. Kontrolní činnost nevykonával, hospitace v jednotlivých ročnících proběhla jednou za školní rok bez zpětné vazby. O akce školy pro žáky se nezajímal, ani se jich nezúčastňoval. Na základě podnětů z řad rodičů i pedagogů proběhlo zasedání školské rady, kde se řešila častá absence ředitele ve výuce. Ředitel napsal dopis školské radě, v němž svá opakovaná porušování přímé vyučovací povinnosti vysvětloval nutností řešit aktuální provozní a ekonomickou agendu organizace a přislíbil nápravu.

Nečinnost a závislost

Ani v třetím roce působení ředitele v organizaci se ale stav nezlepšil. Situace kulminovala na jaře 2017, kdy celá škola odjela do školy v přírodě, a byť ředitel školy s asistentkou měli na starost jednu třídu, zcela vypouštěli své pracovní povinnosti a věnovali se především sobě. Komplikovaný vztah asistentky pedagoga a třídní učitelky vyústil v celou řadu konfliktních situací se samotným ředitelem. V dubnu 2017 začaly stížnosti na chování a jednání ředitele gradovat: nejdříve si na třídních schůzkách stěžovala řada rodičů u třídních učitelek na tristní úroveň výuky, vedenou ředitelem, následně bylo předsedkyní školské rady svoláno zasedání, na němž jako hosté vystoupili rodiče nadprůměrně nadané žákyně, kteří si stěžovali, že si jejich dcera vypěstovala závislost na hraní počítačových her, rodiče si proto začali vést záznamy o průběhu hodin informatiky, z nichž jednoznačně vyplynulo, že výuka probíhala spíše výjimečně. Na zasedání školské rady si jiní rodiče stěžovali na nevhodné chování ředitele školy na veřejnosti. Všechny třídní učitelky byly opakovaně pozvány na jednání s vedením obce o řešení vzniklé situace, které se rozhodlo na základě všech indicií ředitele odvolat. Díky úniku informací z těchto jednání ředitel vedení obce předběhl a doručil zřizovateli dohodu o ukončení pracovního poměru.

Tříleté působení ředitele školy nepochybně otřáslo hodnotami a kulturou organizace a způsobilo řadu škod: odešla kvalitní učitelka, narušily se vzájemné vazby a vztahy mezi zaměstnanci, v neposlední řadě došlo k poškození dobrého jména školy u rodičovské veřejnosti. Nejvíc to ale odnesli žáci, u kterých probíhala špatná, popřípadě žádná výuka některých předmětů. Největším škodám zabránilo pouze semknutí zdravého jádra zaměstnanců, které dokázalo udržet efektivní pracovní vztahy i kvalitu výuky bez ohledu na nežádoucí jednání a nemorální chování ředitele školy.

Budeme svědky podobného chování i v novém působišti ředitele v Ostravě-Jihu? Můžeme jen doufat, že se poučil, polepšil a neodnesou to kvalitní učitelé a naše děti.
 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA