POLITIKA

Sibinský Staňkovi

V Ostravě 9.3.2016 Městský obvod Ostrava-Jih RNDr. František Staněk Ph.D. Místostarosta

Pane místostarosto,

obdržel jsem zpravodaj Jižní listy č. 2 /2016, ve kterém jste dostal významný prostor k tomu, abyste občany obvodu seznámil se svými zkušenostmi z více jak ročního působení ve funkci místostarosty, kterému byla kompetenčně svěřena sociální oblast. Z Vašeho vyjádření je zjevné, že jste za celou dobu nejenom nepochopil o čem je sociální práce, ale hlavně jakou roli v tomto systému hraje samosprávný orgán. Někde jste se zmínil o tom, že Vaši volbu pro tuto funkci způsobil systém vyjednávání o koalici, ve kterém Vaše strana požadovala post jednoho uvolněného radního. Bylo Vám nabídnuto, abyste „řídil“ sociální odbory. Důvodem bylo, že jedna část koalice neměla ponětí o čem tato oblast je, druhá část se domnívala, že tam kde se jedná o téměř stoprocentní výkon státní správy, nemůžete nic pokazit. Bohužel, v té době ještě nikdo netušil, jaký obrovský potenciál v sobě skrýváte. Rozhodl jste se dokázat, že vše co se odehrálo před Vámi, bylo zásadně špatně. V článku plném polopravd, často i vyložených desinformací a lží jste poplival mnohaletou práci Vašich předchůdců, bez ohledu na to, kterou politickou stranu reprezentovali, ale hlavně výsledky činnosti desítek zaměstnanců, o jejichž práci nemáte ani ponětí.

Váš článek svědčí nejenom o absolutní neznalosti záležitostí, které popisujete, ale zejména o naprosté nekompetentnosti potřebné k výkonu svěřené funkce.

Nyní se pokusím reagovat na některá z Vašich tvrzení.

Pokud Vás překvapily zprávy, že vše funguje tak, jak má, pak byste měl k této informaci přistupovat s radostí, že Vám byly svěřeny odbory, které byly vždy jak v rámci města Ostravy, ale i kraje hodnoceny jako vysoce profesionální, kde pracovníci se vyznačovali vysokou pracovní erudicí. Pokud se v této souvislosti zmiňujete o financích, pak ty byly vždy v rámci rozpočtu v plné výši zohledněny a to v rámci kompetencí jednotlivých odborů, které jsou jim svěřeny v samostatné nebo přenesené působnosti. Pokud nevíte, jaké mají odbory kompetence, přečtěte si organizační řád úřadu. To, že nemáte ponětí o tom, že v minulých létech nebyly vypisovány ze státního rozpočtu v oblasti sociální žádné investiční dotační tituly, jste si mohl zjistit buď na investičním odboru, či na Magistrátu města Ostravy.

Urážející je váš závěr, že pracovníci žádné finanční prostředky nechtěli, tudíž se jim nechtělo pracovat. Už v žádném případě však nevím, o jakých úsporách píšete, zřejmě to nevíte ani Vy. Pokud máte na mysli investiční prostředky, pak tyto nejsou záležitostí sociálních odborů, ale odboru investičního, který řídil a nadále tuším řídí místostarosta pan Dehner, který předkládal v minulém volebním období radě a zastupitelstvu finanční plány na jednotlivé roky. Pokud máte na mysli údržbu, opravy bytového fondu, zlepšení životního prostředí, pak tyto prostředky měl k dispozici odbor bytového a ostatního hospodářství, taktéž řízený panem Dehnerem a odbor dopravy a komunálních služeb. Pokud budete mít zájem o seznam dlouhodobě plánovaných akcí v rámci požadavků na rozpočet obvodu do roku 2018, mohu Vám jej poskytnout. To, že o něm nevíte, svědčí pouze o tom, jak se ve funkci místostarosty orientujete.

Absolutní raritou, ve které jste se dokázal totálně zesměšnit, je zjištění, že každá DPS patřila pod jiný odbor. To, že jste ani po víc jak roce působení na radnici nepochopil, jaký je rozdíl mezi bytovým fondem, který z pověření zastupitelstva spravovala MSOJ, to znamená, že spravovala byty obou DPS a nebytovými prostorami, které má ve své kompetenci a správě odbor bytového hospodářství (oba úseky spadaly opět pod místostarostu Dehnera) svědčí pouze o Vašich mimořádných kvalitách.

Úsměvné je i to, jak spojujete projekt na sadové úpravy s realizací údržby zeleně. Omlouvá Vás to, že zřejmě netušíte, že před několika léty došlo k revitalizaci a oplocení celého areálu DPS Odborářská. Pokud jde o údržbu zeleně, tu zajišťoval k všeobecné spokojenosti odbor dopravy a komunálních služeb. To, že areál DPS Horymírova udržován nebyl je naprostá lež. Mám dokonce k dispozici upozornění občanů, že se plochy udržují zbytečně často, takže trávník je příliš nízko pokosený. Pokud máte na mysli údržbu areálu v roce 2015, pak Vám musím dát plně zapravdu. Občané bydlící na DPS Horymírova na potkání každému sdělovali (včetně bývalého starosty Ing. Němce), že takový binec a neposečenou trávu za celou dobu existence DPS nepamatují. Nabízí se otázka, co jste s tím fakticky udělal coby místostarosta. Stejná situace byla podle názoru obyvatel na Odborářské.

Stěžejním bodem Vašich závěrů je i konstatování, že na Odborářské vlastně žádná DPS není. Z toho důvodu taky bylo na Váš příkaz odstraněno i její označení „Dům s pečovatelskou službou“. Hloupost tohoto závěru je umocněna tím, že objekt byl kolaudován jako svobodárna. Rozumím, že nemusíte být zrovna odborník na stavební zákon (i když z Vašich závěrů vyplývá, že jste odborník na všechno), ale doporučoval bych Vám nahlédnout do Katastru nemovitostí, ve kterém jsou objekty zapsány jako bytové domy. Toto znamená de facto i de jure, že mohou být užívány k bydlení jako doposud. Pokud byste zvedl telefon a zavolal svým kolegům do jiných městských obvodů, či se podíval do Katastru nemovitostí, pak byste zjistil, že naprostá většina domů, ve kterých jsou umístěny jejich DPS (např. Vítkovice, Mariánské Hory, Slezská Ostrava) jsou zapsány jako bytové domy nebo domy k bydlení.

Dále uvádíte, že „ jako náhodou se ztratila projektová dokumentace těchto budov, do kterých byly v minulých volebních obdobích obvodem investovány značné prostředky. Otázkou je, s jakým záměrem…“ Předpokládám, že jste dříve, než jste toto tvrzení zveřejnil, požádal o předložení předávacího protokolu z roku 1992 mezi obcí a bývalými VŽKG, které v rámci velké privatizace tyto objekty předaly FNM a ten posléze obci (město Ostrava). Z tohoto protokolu byste se následně dozvěděl, zda vůbec a pokud ano tak komu byla projektová dokumentace předána. Pouze na okraj chci poznamenat, že pořízení nové projektové dokumentace jsou vyhozené finanční prostředky, tuto dokumentaci nikdo nepotřebuje. Ale to už bude zřejmě záležitosti jiných orgánů…

Abyste svá nehorázná tvrzení ještě vylepšil, sdělujete, že objekt nesplňuje základní požadavky na DPS. Zajímalo by mě, které požadavky nesplňuje. Vaše zmínka o třech chybějících výtazích je naprosto směšná. Dva výtahy byly vybudovány před Vaším příchodem, další mohl být dokončen v minulém roce. Touto lží pak pouze potvrzujete svoji neznalost zákona. V obytném domě se třemi nadzemními podlažími nemusí výtahy být. To, že se Vaši předchůdci rozhodli standardy bydlení seniorům, kteří zde žijí zlepšit vybudováním výtahů není jejich nedostatkem. Nejedná se však jen o výtahy, ale nemalé finanční prostředky byly instalovány do celé řady prvků, které přispěly ke zvýšení bezpečnosti obyvatel této DPS (nouzová osvětlení na chodbách, požární signalizace v každém bytě, výměna dveří s elektrozámkem a s napojením na domácí telefony ve všech bytech, oplocení celého areálu a tak mohu pokračovat dále).

Když už zmiňujete otázku špatného příjezdu k objektu, pak jste si měl zjistit fakta a neuvádět neověřené lži. Budu rád když zastupitelům předložíte usnesení, kterým zastupitelstvo rozhodlo o prodeji okolních pozemků. Bajky o botičkách se sice dobře poslouchají, ale nejsou pravdivé. Na ul. Odborářské není zákaz stání. Ke každému objektu je zvláštní příjezd, který umožňuje přepravit imobilní osobu bydlící v DPS až ke vchodu, případně k výtahu. K tomu není potřebný hlavní vchod, jak se mylně domníváte.

Pokud se jedná o majitele restaurace, kterému, jak píšete, obvod prodal pozemky a komunikaci, což je dle mých informací naprostá lež, s tím jsme měli snahu se dohodnout na odprodeji části komunikace již v minulosti.

Když jsem si přečetl odstavec, ve kterém hodnotíte vztahy mezi nájemníky v Domech s pečovatelskou službou, bylo mi z Vás smutno a lidsky je mi Vás líto. Jste ve věku, kdybyste měl mít k starším lidem úctu. Díky jednomu incidentu souvisejícímu s krmením koček zveřejnit v tisku, že v těchto domech vládne anarchie, která vede až k bitkám, je ubohost nejvyššího řádu. Toto Vaše tvrzení mohu ve vztahu k absolutní většině obyvatel DPS označit za naprosto nevhodné, urážlivé a nehodné Vašeho postavení místostarosty pro sociální oblast. Na to, že zastupujete lidovce je to o to smutnější.

Pokud byste měl zájem vidět, jak vypadala DPS Odborářská před dvanácti, patnácti roky, mohu Vám poskytnout fotodokumentaci domů s propadlou střechou, okny zatlučenými hřebíky, sklepy kde stála voda, okapy byly jenom rezavými kousky visícího plechu, vchodové dveře visící na jednom pantu, dvory kde byly houštiny s kopřivami do výšky dospělého člověka. Toto mé tvrzení Vám potvrdí obyvatelé, kteří toto období zažili. Nebyl jste to Vy, ale Vaši předchůdci, kteří dokázali sehnat desítky milionů korun na to, aby tento stav změnili a DPS Odborářská se stala naší chloubou, kterou nám leckdo záviděl. Na tom nic nezmění ani spousta Vámi vyslovených lží a jedovatá slina, se kterou jste poplival všechny, kteří k tomu stavu přispěli svou prací, schopnostmi i nasazením. Jejich jediným cílem bylo vytvořit slušné a důstojné prostředí k bydlení lidí, kteří ve svém životě mnohdy velmi těžce pracovali a něco dokázali. A co jste ve své funkci místostarosty do zveřejnění tohoto článku dokázal Vy…..?

Závěrem bych Vám rád odpověděl na jednu z otázek, kterou jste si položil sám a sám si na ni odpověděl. Do vydání těchto Jižních listů jsem si myslel, že jste pouze iniciativní člověk, který se snaží za každou cenu dokázat, že si ty peníze, které dostává za nic, zaslouží. Ostatně to bylo i obsahem dotazu na jednání zastupitelstva, který Vám někdo ze zastupitelů položil. Ono to totiž do Vašeho příchodu opravdu fungovalo a zaměstnanci vykonávali svou práci ke spokojenosti jak nadřízených orgánů tak zejména v zájmu občanů našeho obvodu. Nyní jste jejich práci VY veřejně „ohodnotil“ svým článkem.

Všechna tato tvrzení opírám o zkušenosti, které jsem získal na postu místostarosty pro investice, sociální oblast a také na postu starosty obvodu Ostrava Jih a z každodenní komunikace s občany, ale také s úředníky.

Asi nejvýstižněji se vyslovili senioři na jednom setkání, na které mě pozvali. „My víme, co jste pro nás udělali, pan Staněk pouze chodí, slibuje, pomlouvá a špiní práci druhých.“. Na tom nic nezmění ani Váš na objednávku sepsaný plagiát, ani Vaše sebechvála jak to děláte skvěle.

Mgr. Karel Sibinský

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA