Z OSTRAVY

Ptáme se: Opravy silnic

Lidé si často stěžují na dlouhotrvající opravy městských či obvodních komunikací. Má město „páky“ na urychlení prací bez újmy na kvalitě? Může například požadovat větší počet pracovníků či strojů na stavbě, nebo přesně stanovit termín či noční práci? Nebo je vždy nejdůležitějším ukazatelem cena?

KSČM
Do jisté míry se dají opravy městských a obvodních komunikací zkrátit tím, že by hodnoticím kritériem kromě nejnižší ceny byla také délka termínu realizace. Tím by byl zhotovitel motivován nabídnout zadavateli nejen nejvýhodnější cenu, ale také nejkratší termín realizace. Otázka dodržení kvality je pak spíše otázkou kvalitního stavebního projektu, vykonávání důsledné kontrolní činnosti nejen na konci, ale také v průběhu stavby. To vše by mělo být realizováno v kombinaci s patřičnými sankcemi za nedodržení kvality a samozřejmě také termínu realizace. Požadovat po zhotoviteli větší počet pracovníků a strojů na stavbě či práci v noci není samo o sobě efektivní. 
Kromě Ostravských komunikací, a. s., kde jsem v dozorčí radě, nevím o tom, že by někdo další takto postupoval. Zkušenosti jsou takové, že se dá termín realizace tímto způsobem zkrátit i na polovinu původního předpokladu. Práci v noci si umím představit pouze tam, kde by stavební činnost nenarušovala noční klid našich spoluobčanů. A to je vzhledem k charakteru otázky na téma chodníky a komunikace velmi nepravděpodobné.
Bohužel město a také jednotlivé městské úřady zpravidla volí cestu pro ně nejjednodušší, kdy hodnoticím kritériem je pouze nejvýhodnější nabídnutá cena, a termín realizace se neřeší.

JUDr. Josef Babka
předseda klubu KSČM v ZSMO

KDU-ČSL
Milí občané, 
stejně jako Vás i mne štvou rozkopané cesty a chodníky, které nám všem ztrpčují život. Všichni víme, že opravovat a rekonstruovat dopravní sítě je nutné a smyslem všech oprav je nejen zajistit jejich lepší funkčnost, ale také zkrášlit naše město. Proto soudný člověk dokáže pochopit a akceptovat, že holt tu a tam musíme strpět nějakou objížďku, nebo přejít na protější chodník.
Nicméně všeho s mírou. Pokud na dlouhodobě rozkopané cestě pouze s obtížemi evidujeme několik osiřelých dělníků a siluety odstavených stavebních strojů, není se čemu divit, že v nás tento stav nenabudí pozitivní emoce. A je skoro jedno, zda se jedná o místní komunikace, nebo o ty, jejichž vlastníkem je město, kraj či stát. Argumentace „nemáme dostatečné kapacity“ může být sice oprávněná, ale pak se dotyčná firma neměla hlásit do soutěže na zhotovitele akce. Stejně tak argumentace „nejsou peníze“ v situaci, kdy téměř výhradním zadavatelem je erár v podobě státu, kraje nebo obcí, je naprosto lichá.
Problém je asi někde jinde. Když nám na mysli vyvstane noční pohled na reflektory ozářený opravovaný úsek dálnice s lesem přileb a mihotajících se reflexních vest dělníků západně od našich hranic, okamžitě nás logicky napadne: „Proč by to takto nemohlo fungovat i u nás?“ A pak nám šéfové stavebních firem řeknou: „Máme špatnou legislativu, jiné podmínky pro zaměstnávání lidí, nedokážeme zajistit tolik pracovníků na tak krátkou dobu, nasvícení vyžaduje značnou energetickou náročnost, a tím i prodražení prací. Nehledě na vyšší pracovní úrazovost v nočních hodinách“. A legislativci přijdou s dalším neprůstřelným argumentem: „Rozhoduje nejnižší cenová nabídka.“ Naštěstí tento argument už neplatí zcela bezvýhradně. Ale nepodléhejme skepsi. Pracujme a věřme, že krůček za krůčkem dospějeme do stavu, kdy běžné závady na cestách budou opravovány během víkendu (jak to ostatně umí i náš dopravní podnik) a oprav chodníků si snad ani nevšimneme.
 
Zbyněk Pražák
předseda OV KDU-ČSL a náměstek primátora 

ODS 
Obecně je rychlost oprav dána podmínkami výběrového řízení. Dilema zde netkví v kvalitě, ale v ceně. Kratší termín ve většině případů znamená bohužel i vyšší cenu (práce v noci, o svátcích apod.). Někde je komplikací také dodržení technologických lhůt (tuhnutí stavebních směsí apod.) či organizace práce (větší množství uzavírek na jednom místě atd.). Nicméně se domníváme, že pečlivým plánováním oprav, dobrou projektovou přípravou a včasným soutěžením zakázek lze některé stavby urychlit a zvýšit komfort občanů. 

Martin Štěpánek
předseda klubu ODS 

ČSSD 
Město Ostrava i jednotlivé městské obvody samozřejmě mohou formou zadávacích podmínek ve výběrových řízeních značně ovlivnit délku oprav komunikací. Například pouhým zkrácením délky termínu, ale i různými specifikacemi. Např. počtu zaměstnanců, strojního vybavení a podobně. Je ovšem nutno počítat také s vyššími celkovými náklady na tyto opravy. Například prodloužení pracovní doby např. do večerních hodin a o víkendech s sebou přináší také zvýšené náklady na práci přesčas a příplatky. Jak je vidět v některých evropských metropolích, jsou opravy komunikací prováděny i v nočních hodinách za umělého osvětlení. Výjimečně je takové pracovní nasazení vidět i v ČR. 
Zde je třeba rozlišovat důležitost zkrácení termínu výstavby ve vztahu k navýšeným nákladům na realizaci. Také je nutno při výstavbě či opravách brát na zřetel nutné technologické přestávky, které někdy mohou vypadat jako nicnedělání, ale ve skutečnosti to tak není.
Důležité dopravní stavby, které občany města nejvíce omezují v dopravě, spadají do správy města Ostravy, ale i do správy Moravskoslezského kraje a také ředitelství silnic a dálnic. Zde vidíme velký problém v komunikaci, ale i velkou možnost ke zlepšení. Zlepšení komunikace mezi zmíněnými úřady by zlepšily časovou návaznost oprav jednotlivých důležitých dopravních tepen v Ostravě.  
Je nutno také dodat, že mnoho realizací staveb na začátku tohoto volebního období připravili ještě náměstci za ČSSD. Realizace důležitých oprav od investičního záměru po kolaudaci stavby trvají několik let. Z našeho pohledu město v posledních letech velmi zpomalilo své tempo, což se teprve nyní začíná projevovat v celé investiční výstavbě.


Jana Vajdíková
předsedkyně ČSSD Ostrava

Hnutí Ostravak
Na úvod je třeba upozornit, že město je protkáno komunikacemi a dopravní infrastrukturou, které mají čtyři vlastníky - Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, městské obvody a Dopravní podnik Ostrava. Z toho vyplývá, že ne všechny dopravní stavby jsou realizovány městskými obvody či Statutárním městem Ostrava. Co se týče urychlení realizací staveb zadaných Statutárním městem Ostrava, rekonstrukce Českobratrské ulice byla předána do užívání s měsíčním předstihem, mosty na Plzeňské ulici v termínu, stejně jako obě etapy rekonstrukce Nádražní ulice. Možnost nařídit práci i v noci je využívána pouze ojediněle - v zastavěné oblasti je to velmi složité. Práci v noci musí schválit krajská hygienická stanice, a to včetně konkrétních typů a kusů strojů a techniky, které lze v době nočního klidu použít. Proto se k práci v noci přistupuje jen ve výjimečných případech, např. při výlukách na železniční trati apod. Pro minimalizaci dopadů stavebních prací na dopravu je nejdůležitější správně stanovit termín a harmonogram prací. Pokud je to možné, využívá se pro výluky a dopravní omezení především období letních prázdnin, kdy je doprava ve městě klidnější. Při stanovování termínů oprav je velmi důležitá také koordinace mezi jednotlivými správci komunikací, aby bylo možné najít vhodné objízdné trasy. Při zadávání veřejných zakázek se Ostrava snaží do hodnocení nabídek zapojovat více kritérií, zejména pak u zakázek na projekční práce, ale hlavním ukazatelem s nejvyšší váhou je vždy nabízená cena. 

Břetislav Riger
náměstek primátora

ANO 2011
Chápu, že jsou lidé naštvaní kvůli nepohodlí, které přinášejí opravy komunikací - ať již jde o komplikace v dopravě, hluk, prašnost apod. Bohužel dlouhodobě neutěšený stav mnohých cest a mostů si ovšem tyto opravy vyžaduje. Nemyslím si, že hlavní problém spočívá v neúměrné délce nebo v nízké kvalitě oprav - samozřejmě až na úplné excesy typu zvlněné ostravské dálnice apod. Potíž je spíš ve vzájemné nekoordinovanosti takových akcí. Málo se ví, že vlastníky a správci cest a mostů na území města je několik subjektů - stát, kraj, město, obvody - a tito vlastníci se o opravách „svých” komunikací rozhodují víceméně samostatně, často jen podle toho, kdy mají na opravy peníze. Naším cílem je proto dosáhnout toho, aby byly veškeré komunikace v intravilánu Ostravy převedeny do správy města - to by přineslo ovoce v podobě lepšího plánování a koordinovaného provádění jednotlivých oprav, bez nepřiměřených dopravních komplikací a zátěže.

Tomáš Macura
primátor

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY