POLITIKA

Hulváky mají budoucnost

Už několik let bojují občané Hulváků za zlepšení této části Ostravy. Zatímco bývalá starostka obvodu Mariánských Hor a Hulváků Liana Janáčková se starala zejména o Mariánské Hory, část obvodu za kolejemi dost zanedbávala. Noví zastupitelé LEČO – Lepší a čistá Ostrava a tamní občané to tak ale nenechají a v novém volebním období chtějí prosadit změny. A nebojí se jít hájit zájmy Hulváčanů před primátora. Zde si přečtěte zápis ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy ze dne 12. prosince 2019, na kterém vystoupili obvyvatelé Hulvák Ivo Večeřa, Petr Luzar a Eva Lehotská.

Stížnost zastupitelů a občana městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na porušování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Primátor uvedl, že stěžovatelé jsou fyzicky přítomni na zasedání a chtějí k bodu vystoupit.

Diskuse: T. Macura se dotázal, zda k tomu chce nejprve vystoupit někdo ze zastupitelů. Nikdo se nepřihlásil, proto předal slovo panu Ivo Večeřovi, který se do diskuse k tomuto bodu přihlásil z řad občanů.

Ivo Večeřa, občan města Ostravy, poděkoval za udělení slova a řekl: „Přeji pěkný den panu primátorovi i všem zastupitelům města. Děkujeme, že se touto naší stížností zabýváte. Není to první stížnost tady tohohle charakteru, ale je to navazující na situaci, která vznikla dalším následným jednáním naší radnice, se kterou my hluboce nesouhlasíme a která je v rozporu se všemi předchozími domluvami, ujednáními, které iniciovaly i odbory magistrátu. Jsme si vědomi toho, že toto je krajní prostředek vyjádření, ovšem v této dané situaci je pro nás nevyhnutelný, neboť obecní úřad na naše připomínky dlouhodobě nereaguje a dle našeho názoru se snaží vyhýbat svým zákonným povinnostem. Já bych začal takovým obecným konstatováním, které snad nebude pro nikoho nové, ale pro tuto věc je to zásadní, a to v tom smyslu, že náš úřad je v pozici hospodáře svěřeného majetku, na což pamatuje občanský zákoník, kde se doslova píše, cituji: „péči bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky“. Konec citace. K tomuto ještě existuje výklad, judikát z roku 2008, který je dohledatelný na wikipedii, který říká podrobněji, že takováto péče tedy nepochybně zahrnuje péči o majetek nejen v tom smyslu, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkem či znehodnocením, ale také, aby byl majetek zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná. Toto je gró celé této naší stížností, kdy my si dlouhodobě stěžujeme, že náš obecní úřad nepečuje o tenhle zmiňovaný majetek Knüpferova 3 a 4. Nyní bych chtěl pár bodů k tomu návrhu odpovědi. V bodu 1 si v našem podnětu ke kontrole stěžujeme, že po kontrole z magistrátu navzdory slibu, že proběhne rekonstrukce s využitím dotace IROP, tak přesto poslední kroky vedení obce vedly k plánu prodeje. Bez žádného vysvětlení či konzultace s magistrátem. Tato věc došla až tak daleko, že došlo k úřednímu vyvěšení plánu tohoto prodeje, několik zájemců se dokonce přihlásilo ke koupi a až následně rada města tyto aktivity ukončila. Tato skutečnost není v odpovědi nijak zohledněna. Dle mého názoru je konání vedení naší radnice pohrdáním rozhodnutí města, což považuji za velice alarmující. Děkuji za odpověď k bodu 2, kde konstatujete, že došlo k porušení zákona. Tady bych pouze chtěl podotknout, že znemožňování vyjádřit se k projednávanému bodu, je opakovaným prohřeškem vedení naší radnice a již před cca 1 rokem bylo vedení obce v tomto směru napomenuto. V třetím bodu jsme upozorňovali na maření investic a možný ušlý nájem. V návrhu odpovědi je uvedeno, že není možno vyvodit závěr, zda se jedná o zmařenou investici. K tomu závěru mám výhradu. Pokud nenastane nečekaná změna, tak o zmařenou investici evidentně půjde, neboť projektová dokumentace počítala s nákladnou komplexní rekonstrukcí, kterou si vymyslelo vedení radnice, ale dnes se od takového plánu vedení radnice opakovaně distancuje. Z hlediska ušlého nájmu tedy mohu sečíst škody, které vlastně navazují na předešlou stížnost, a po sečtení docházíme ke škodě na ušlém nájemném 1,3 milionu korun. Ve čtvrtém bodě jsme žádali o revizi znaleckého posudku. Ano, děkujeme za odpověď a souhlasíme s ní, že vypracování nového posudku by bylo nehospodárné, protože prodej byl zastaven, ale nabízím k zamyšlení to, co v tom znaleckém posudku je, kde se mimo jiné konstatuje, že je špatný technický stav obou budov a cena každého domu s 12 byty je navrhována na 1 700 000 korun, což po přepočtu na jeden byt odpovídá ceně 140 tisíc korun.“

T. Macura požádal pana Večeřu, aby se chýlil ke konci.

Ivo Večeřa pokračoval slovy: „Majetek je ve vlastnictví města Ostravy a já bych chtěl tímto podpořit všechny zastupitele, aby nepodceňovali svoji roli toho, že vlastně je to majetkem města a obec je pouze hospodářem. Děkuji Vám. A chtěl bych pouze požádat, pokud by si někdo chtěl vzít za své doplnění té kontroly a věcí, které jsem tady zmiňoval. Děkuji.“

T. Macura poděkoval panu Večeřovi za vystoupení. Požádal o vystoupení pana Petra Luzara k tomuto tématu.

Petr Luzar, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, vážený pane primátore, vážení radní a zastupitelé. Děkuji za to, že zde mohu dnes vystoupit. Děkuji za udělení slova na rozdíl od zastupitelstva Mariánských Hor a Hulvák, kde mi nebylo umožněno promluvit k tématu prodeje, údržby a opravy domů na ulici Knüpferova 3 a 4 v Hulvákách. Pokusím se vyjádřit co nejstručněji. Jmenuji se Petr Luzar. Jsem občanem Hulvák. Jsem Hulvačan již pátou generaci mé rodiny. Jelikož jsem patriot města Ostravy, velice mi záleží na rozvoji a životě Hulvák a celé Ostravy. Vážený pane primátore a radní, chci Vám poděkovat za sebe a Hulvačany, že jste zamítli prodej těchto domů. Bylo zde totiž obrovské nebezpečí, že by zde mohl vzniknout další byznys s chudobou, tak jako v případě lokality Červený kříž, kdy vedení radnice Mariánských Hor absolutně nezvládlo prodej a ošetření kupní smlouvy včetně vymahatelnosti neuskutečnění záměru tak zvaného „Studentského městečka“. Z mého pohledu zde vzniklo geto. Tohle se už nesmí nikdy stát! Vážený pane primátore, máte naši plnou důvěru a ne jen nájemníků v těchto domech, že se zasadíte a dohlédnete na plnění Vaší výzvy, směrem k vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák. Dovolím si Vás citovat: „Z hlediska hospodárného nakládání s majetkem obce je rozhodující, aby příslušné orgány městského obvodu Mariánských Hor a Hulvák v co nejkratším termínu zodpovědně rozhodly ve věci dalšího postupu nakládání se svěřeným majetkem, tj. domy na ul. Knüpferova 1 až 4 a Lázeňská 1 až 4.“

Vážený pane primátore, dovoluji si Vás tímto poprosit o zvážení spolufinancování městem Ostravy již vytvořeného a připraveného projektu rekonstrukce těchto domů, na který bohužel rozpočet bytového fondu Mariánských Hor a Hulvák nedosáhne v plné výši. Vzhledem k tomu, že v blízkosti těchto domů se počítá s investicemi města Ostravy a v místě daném je již plně rozvinutá infrastruktura: dvě mateřské školky, začínající soukromá základní a střední škola, fotbalový klub s fotbalovou školičkou na hřišti Slovan, blízkost lesoparku Hulváky, nadstandardní obslužnost městskou hromadnou dopravou a dokonce ve vnitrobloku občané prosadili v participačním rozpočtu vytvoření oddechové a dětské zóny, mohla by i tato společná investice obce s městem Ostrava přirozeně navázat na rozvoj této lokality a vzájemně pozvednout kulturu, hodnotu a rozvoj dostupného bydlení především pro mladé rodiny, mladé lidi, které si chceme všichni v Ostravě udržet. Za obyvatele Hulvák chci k těmto projektům města Ostravy říct, těšíme se a jsme vděční za budoucí investice do projektu „Domov pro seniory Hulváky“. Vážený pane náměstku primátora Pražáku, držíme Vám palce, ať se již dílo brzy podaří. Všichni se taky těšíme a doufáme, vážený pane primátore, že se již brzy začne realizovat projekt „revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce“. Opět děkujeme za tento záměr. Závěrem Vám všem chci poděkovat za pozornost, popřát krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Děkuju.“

T. Macura poděkoval panu Luzarovi za diskusní příspěvek a předal slovo paní Evě Lehotské, která se rovněž přihlásila do diskuse z řad občanů.

Eva Lehotská, občanka města Ostravy, řekla: „Dobrý den, vážený pane primátore, dobrý den, vážení zastupitelé. Já dneska výjimečně budu vystupovat k jinému bodu, než je Bedřiška. Jsem tady teďka jako obyvatelka domu na Knüpferove 3 a 4 a když jsem si přečetla vaši důvodovou zprávu a vyjádření obce, tak mě překvapily dvě zásadní věci. Ve vyjádření obce je uvedeno, že v těchhle domech investovala 5 900 tisíc, to jsou asi ty okna, ale pak tam je běžná údržba ve výši nějakých skoro 15 milionů. Jelikož v tom období, které tam ona popisuje, tam celou dobu bydlím, tak mě tahle ta částka velice zarazila. Já jsem tam od roku 2009, od ledna nebo od března. My se bavíme o roku 2008 až 2018 a za celou dobu, co tam bydlím, byly vymalované dvakrát chodby, a to vždycky před volbami, jednou opravena střecha, spraveno 12 bytů, když to vezmu sakum pikum, tak nějaké 3 miliony. Ale já se teďka dovídám z té vaší zprávy, že tam bylo proinvestováno nějakých 14 milionů, tudíž mě to zaráží a samozřejmě se budu na obvodu ptát, kde těch 14 milionů do údržby investoval. Potom ještě mě zaráží další věc, a to ve vaší odpovědi, která se dotýká vyjádření občanů, kterým bylo znemožněno se k prodeji bytového fondu vyjádřit. Byla jsem jednou z nich. Taky mi to nedovolili. A právě proto se mi zdá, že to konstatování, byť byl porušen zákon o obcích a není to vymahatelné, co si budeme nalhávat, je to bez jakýchkoli sankčních postihů za porušení zákona, tak přesto se mi zdá, že ta bagatelizace tím, že konstatujeme ano, byl porušen zákon, ale vlastně se nic nestalo, protože k tomu prodeji nakonec nedošlo, se mi zdá poněkud zavádějící a zdá se mi to poněkud zlehčování problému. My se totiž s tímto problémem na  Mariánských Horách a Hulvákách potýkáme neustále. Jak už říkali moji předřečníci, tohleto je běžná praxe. A odbýt to tím, že se vlastně nic nestalo, protože k tomu prodeji nedošlo, si myslím, že to je dost docela jakoby nešťastné a dává to prostě vedení obce velký prostor pro to, aby se chovalo příště podobně. Takže, jestli je to možné, já bych poprosila, jestli si to některý ze zastupitelů osvojí, aby tahleta formulace byla konstatována. Ano, byl porušen zákon, ale aby byla odstraněna věta, že se vlastně nic nestalo. Děkuji Vám za pozornost.“

Tomáš Macura poděkoval paní Lehotské za příspěvek. Řekl, že se to pokusí stručně shrnout. Dále řekl, že všichni tři občané mířili stejným směrem. Sdělil, že aniž se chce vymlouvat, tak nemůžou alternovat vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Navíc v souvislosti s tím, že před dvěma měsíci byly volby, je tam nové vedení, tak věci, o kterých mluví, jsou z dílny předchozího vedení městského obvodu. Mezi zastupiteli jsou mimochodem i zastupitelé Mariánských Hor a Hulvák. Dodal, že vidí minimálně dva. Dále řekl, že platforma zastupitelstva městského obvodu je tou platformou, kde je třeba podobné otázky vznášet, protože na Zastupitelstvu města Ostravy se těžko můžou bavit na téma, kolik korun bylo investováno do výměny oken nebo opravy střech v těch konkrétních domech, což je vlastně důvod pro to, aby případně, a požádal, aby ho brali hypoteticky, na základě těchto zjištěných skutečností, uplatnili nějaký sankční postup vůči obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Zatím to naplněno není. Řekl, že mu dává naději nové vedení a dodal, že alespoň pan starosta Hujdus se v těch záležitostech jeví komunikativněji. Vyzval občany na galerii, aby nejprve zkusili dosáhnout dohody s vedením městského obvodu. Pokud se to nepodaří jim, tak by si to téma mohli vzít za své kolegové zastupitelé Mariánských Hor a Hulvák, kteří na zastupitelstvu města sedí, a případně ho na zastupitelstvu otevřít. Z pohledu města je klíčové to, že skutečně nevyslovili souhlas s prodejem toho majetku, čímž říkají, že se o ten majetek má dále starat město potažmo městský obvod a oni na něho samozřejmě budou tlačit, aby co nejdříve rozhodlo, co s těmi domy hodlá dělat, jak je hodlá opravit, zrekonstruovat apod. Pakliže přijdou s nějakou žádostí o spolufinancování města, tak asi apriori nebudou říkat, že ne, určitě tu variantu zváží. Za něj je to určitě lepší, než aby město spolufinancovalo výstavbu nové radnice v Mariánských Horách nebo něčeho takového, o co byli žádání v minulosti. Pro ně je samozřejmě také výstavba nebo rekonstrukce bydlení, a zaznělo to na zasedání zastupitelstva města i z opozičních lavic, priorita společná, takže jestli je tam šance vybudovat nové nebo kvalitnější byty, tak, a mluví alespoň za sebe, ta podpora na úrodnou půdu dopadne.

Dotázal se, zda jsou nějaké případné reakce ze strany zastupitelů. Připomněl, že pan Večeřa vyzýval zastupitele, jestli si někdo nechce vzít ty podněty za své. Y. Sekráková řekla, že je taky členem rady městského obvodu, je místostarostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v současnosti. Dále řekla, že může říct, že kolem těchto domů se na radě městského obvodu také bavili a názor na prodej těchto domů je v současné době v radě městského obvodu menšinový. Sdělila, že to je vše, co by k tomu mohla momentálně říct, protože je tam nová.

T. Macura sdělil, že když se řekne A, tak se musí říct i B, tzn., když se to neprodá, co se s tím udělá, ale jak řekla paní Sekeráková, je tam nová, tak možná do Mariánských Hor zavane nový vítr.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA